Όνομα: Ανδρέας
Email: Andreas.giannis@gmail.com
Τηλέφωνο: 697 2840 640
Θέμα: ΧασαμΕ το κουκλάκι του παιδιού!!
Μήνυμα: ΕΙμαι ο Ανδρέας από Γερμανία που φάγαμε σήμερα σε εσάς. Ο μικρός Ανδρικός έχασε ένα Σκολάρι κούκλα στο πάρκινγκ που είχα το Αυτοκινιτο!! Σε παρακαλο δες αν το βρεις να μου το κρατισμός αύριο που της σας δούμε πάλι. Ευχάριστο πολι Ανδρέας 697 2840 640!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>